ვაცხადებ თანხმობას, რომ  კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ჩემთვის მომსახურების ერთჯერადად ან მრავალჯერადად გაწევის (ასევე აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში კანონმდებლობის შესაბამისად მასზე დაკისრებული ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების) უზრუნველსაყოფად გამოვიყენებ ვებ გვერდზე დაცულ  ინფორმაციას მხოლოდ ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.

ასევე ვაცხადებ თანხმობას, რომ არ გადავცემ სხვას ჩემს პროგრამაში დასაშვებ იუზერს და პაროლს და გამოვიყენებ მხოლოდ ჩემი მოხმარებისათვის.

წინამდებარე თანხმობით ვადასტურებ, რომ საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეასრულოს ყველა ის მოქმედება, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული, მაგრამ გამომდინარეობს აღნიშული თანხმობიდან და გაფორმებული ხელშეკრულებიდან.

პარტნიორები